El-følsom? Søknadsskjema fritak

Statens strålevern slår fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.

Ifølge Statens strålevern spiller det ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet. Strålingen er uansett svak.

“Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene,” skriver de på sin nettside. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktivitet fra automatiske strømmålere. Målingene viser at strålingen er langt under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere.

Målinger Nkom har gjennomført viser at den strømmåleren som stråler mest, er målt til å ha 1 tiusenedels promille av tillatte grenseverdier. Til sammenligning er en trådløs router på en meters avstand noe som ligger på 0,4 promille av grenseverdiene.

Målingene underbygger det Statens strålevern har sagt om stråling fra smarte strømmålere:

  • Strålinga fra de nye automatiske strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, strålinga er uansett svak.
  • Alle teknologiene i strømmålerne gir svak stråling.

Det er viktig å presisere at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette..

Helgeland Kraft anser det å nekte målerbytte uten godkjent søknad om fritak eller det å nekte adgang til måleren som et vesentlig kontraktsbrudd i henhold til standard nettleieavtale med de konsekvenser det vil innebære.

NVE har så langt ikke tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien.

Søknad om fritak fra den nye automatiske strømmåleren