Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Nytilknytning av større bygg

Helgeland Kraft Nett har mange store utbyggingsprosjekter på Helgeland, og det er omfattende saksbehandling på de fleste prosjektene. 

For effektivt å kunne behandle en forespørsel, plan etc., er vi avhengig av å ha riktig underlag slik at vi slipper å bruke unødig tid til innhenting av opplysninger i saken. I den anledning har vi utarbeidet et skjema  med punkter som må fylles inn og sendes med forespørselen.

Industribygg, forretninger, kontorer, leilighetsbygg, hoteller, skoler og andre private og offentlige administrasjons- og institusjonsbygninger har ofte en slik størrelse at de krever egen transformator / nettstasjon for forsyning av strøm.

For å kunne komme i gang trenger Helgeland Kraft Nett en beskrivelse av prosjektet

  • Oversiktskart/bebyggelsesplan først og fremst som ei Sosi-fil, evt.  ei dwg fil,  med ønsket plassering av tilknytningspunkt, hovedtavle, nettstasjon osv.
  • Ønsket overbelastningsvern, spenning og estimert energi / effekt uttak.
  • Ved mange installasjoner / installasjoner med mange anlegg: enkelt stigeledningsskjema med kortslutningsvern, overbelastningsvern, hovedsikringer, målerplassering osv.
  • Fremdriftsplan.
  • Tiltakshaver og kontaktpersoner med e-post adresser / telefon .
  • Øvrig relevant informasjon.

Valg av entreprenør

Bygging av anlegg skjer på Helgeland Kraft Netts konsesjon for distribusjon av elektrisk energi på Helgeland. Helgeland Kraft Nett står fritt opp til å selv å velge entreprenør som skal forestå både graving og utførelsen av anlegget. I mange tilfeller er det naturlig å bruke samme entreprenør som forestår resten av utbyggingen, men det er ingen selvfølge. Her vil kompetanse på kabelhåntering / tidligere erfaringer og pris være medvirkende faktorer. Utbygger kan selv sørge for grøft på egen tomt etter nærmere avtale.

Effektkrevende installasjoner –  ny transformator

Tilknytning skjer i nærliggende nettstasjon, eller i ny nettstasjon. Ny nettstasjon etableres fortrinnsvis som frittstående nettstasjon, eller som rom i bygg. Dette bør avklares i en tidlig fase.

Industribygg, forretninger, kontorer, hoteller, skoler og andre private og offentlige administrasjons- og institusjonsbygninger vil ofte på grunn av  effektbehovet,  kreve egen transformator. Frittstående eller traforom inkludert i bygget.  Plassering og valg av rom for transformator, skal på forhånd være godkjent av Helgeland Kraft Nett og utførelsen av rommet må gjøres i samråd med våre tegninger.

Nettstasjonen skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000A. Nettstasjonen skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen. Plassering av slik nettstasjon må på forhånd godkjennes av Helgeland Kraft Nett.

Dersom nettstasjonen etableres i bygg vil disse kostnadene legges inn i anleggsbidraget. Dersom det er flere kunder vil anleggsbidraget fordeles mellom kundene ut fra effektbehov.

Det utbetales en engangs sum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen, og beløpet som utbetales er etter faste vedtatte satser.

Videre saksgang:

Utbygger/konsulent sender henvendelse med nødvendig underlag til netteier. 

Netteier behandler henvendelsen og utarbeider prisoverslag / prognosert anleggsbidrag som skal sendes tiltakshaver. Vi har som et mål at alle henvendelser skal bli besvart med et tilbud senest i løpet av tre måneder etter at alle nødvendige data foreligger. 

Tiltakshaver bestiller prosjektstart hos netteier basert på estimerte kostnader og underskrevet avtale om anleggsbidrag. 

Netteier besørger utførelse og fakturerer kunden etter avtalt fremdriftsplan/betalingsplan.