Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Presiseringer NEK 399-1

Normen NEK399 er først og fremst tiltenkt for bruk i nye anlegg, men kan likevel benyttes for å få til en god koordinering ved ombygging.

Følgende relevante punkter bør vurderes ved ombygning eller utvidelse av eksisterende anlegg:

  1. Er det mulig å koordinere elkraft og ekom?
  2. Vil kostnader forbundet med oppsett av nytt tilknytningsskap eller etasjefordeler være forholdsmessig?
  3. Blir ombygningen eller utvidelsen såpass omfattende at den får konsekvenser for hele installasjonen?
    • Ombygning fra 1 fase til trefase.
    • Ombygning fra luftnett til jordkabel.
    • Behov for økt kapasitet på stikkledning.


Disse tre punktene må sees i en sammenheng før endelig beslutning foretas i samarbeid med kunde.

Ansvar for legging av ekomrør
Dette er i utgangspunktet kundens ansvar, men det er naturlig at installatøren som ivaretar kundens interesser, orienterer kunden om dette.

Separat avgrening
Ved separat avgrening til garasje må OV garasje og OV bolig summeres for bestemmelse av nettariff.
Må oppgis i forhåndsmeldingen.


Overbelastningsvern
OV skal plasseres i nedstrøms fordeling og ikke i tilknytningsskapet.


KV for inntaksledning og elmåler
Ved bruk av smeltesikring (NH eller Neozed) inntil 100A for
3-fasemålere og 80A for 1-fasemålere ser dette ut til å gi tilfredsstillende beskyttelse og selektivitet ihht NEK 399.

Ved bruk av andre vern må dette dokumenteres.
Dette er imidlertid til vurdering hos REN og endring/presisering vil være klart i løpet av høsten 2015.


Eksempel på vernrekkefølge for å oppnå selektivitet (230V):
OV = 50A
KV inntaksledning = 80A
KV stikkledning = 160A
Reell verdi på KV for stikkledning beregnes og settes av nettselskapet og må spesielt tilpasses i områder med svake nett.