Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Tilknytningsvilkår - Krav til målerpunkt

Følgende krav stilles for tilknytning i Helgeland Kraft AS sitt nett.

Tilknytning av en elektrisk installasjon til distribusjonsnettet reguleres av standard tilknytningsvilkår, utgitt av Energi Norge. Her fremgår det at nettselskapet avgjør hvordan stikkledningen skal fremføres, dens plassering og hvilken art og dimensjon den skal ha. Det samme gjelder for tilknytningens utforming og plassering av målepunkt.

For tilknytning av boligbygg har Helgeland Kraft Nett innført bolignormen NEK 399. NEK 399-1 skal benyttes for alle nye boliganlegg med OV til og med 80A. I gitte tilfeller også ved ombygging og utvidelser av eksisterende bolig. Normen gjelder alle typer boliganlegg som; enebolig, rekkehus, fritidshus, hytte, leilighet, hybel og boligblokk.

NEK 399-2 for tilknytning av næringsanlegg er under utarbeidelse. For tilknytning av andre anlegg enn boligbygg gjelder, inntil videre, i hovedsak de samme prinsippene som angitt for tilknytning av boligbygg. For tilknytning av direktekoblet anlegg, gjelder praksis som for "eneboligprinsippet". For tilknytning av trafomålte anlegg (over 80A) gjelder de samme grensesnittene som angitt for "blokkprinsippet".

REN har med utgangspunkt i NEK 399-1 utarbeidet Renblad 4100 som gir en praktisk beskrivelse av krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytninger for boligbygg, og viser også prinsippskisser for ulike løsninger for tilknytning.

Renblad 4100 er det mest sentrale dokument for tilknytning av boliganlegg og vi oppfordrer installatører og montører som behandler og utfører montasje i grensesnittet gjør seg godt kjent med innholdet i dokumentet. 

For ytterligere å klargjøre eierforhold og ansvar gjelder følgende:

  • Stikkledningen er del av nettselskapets distribusjonsnett, der eierskille går på/ved husvegg.
  • Nettselskapet bestemmer stikkledningens art og dimensjon ut fra melding fra installatør. Normalt leveres TFXP 1x4x50 AL kabel.
  • Nettselskapet har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av stikkledningen fram til eierskille og boligeier (herunder installatør) har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av elmåler og inntaksledning. Det stilles krav til selektivitet.
  • Nettselskapet har ansvar for terminering av stikkledning og eventuell jordledning der plassering av tilkoblingsklemmer er på utsiden av bygningsvegg.
  • Tilkoblingsklemmene skal være dimensjonert for terminering av minst 50 mm2 AL kabel. Tilkoblingsklemmene må også være riktig dimensjonert, i de tilfeller stikkledning er større enn 50 mm2. Størrelse på stikkledning blir gitt av nettselskapet ved tilbakemelding på forhåndsmeldingen.
  • Tilkoblingsklemmene må være klargjort for terminering. Dette gjelder også ved bruk av fleksible overgangsklemmer (Al/Cu- rumpe, overgang).  
  • Boligeier er eier og har ansvaret alt utstyr i tilknytningsskapet fra og med tilkoblingsklemmene, med unntak av elmåler. Referanse: Nek 399-1 pkt. 7.7 og 5.1.3

Ved bygging av nye anlegg eller ved rehabilitering av anlegg følges Renbladene.

For anlegg med trafomåling skal også dokumentet under følges:

Krav til trafomåling i lavspentnettet.pdf

Ved spørsmål, ta kontakt med avd. Måleteknikk:
Trond Lorentzen, epost: trond.lorentzen@helgelandkraft.no
Willy Moe Jacobsen, epost: wmj@helgelandkraft.no


REN forside:www.ren.no

REN Installatørblader:www.ren.no/installatørblader