Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Ordinær kraftproduksjon

Utbygging, nettilknytning og drift av kraftproduksjon.

En av Nettdivisjonens viktigste oppgaver er å opprettholde leverings- og forsyningskvaliteten på Helgeland. Ny energiproduksjon som er under planlegging må derfor tilpasses det eksisterende nettet slik at forsyningssikkerheten og leveringskvaliteten oppfyller gjeldende krav.

Ny produksjon tilknyttes normalt i distribusjonsnettet (høyspent eller lavspent). Det vil i enkelte tilfeller ikke være mulig eller teknisk forsvarlig å knytte produksjonen til distribusjonsnettet på grunn av størrelse og plassering. Tilknytning skjer da i stedet via transformatorstasjon til regionalnettet (overliggende nettnivå).

Tilknytningspunkt bestemmes av Helgeland Kraft Nett gjennom en helhetsvurdering av hva som anses samfunnsmessig rasjonelt.

Forbindelsen fra det enkelte kraftverk og fram til angitt tilknytningspunkt (produksjons-radial) kan konsesjonssøkes og bygges av kraftutbygger selv. I slike tilfeller kan det inngås avtale om at Helgeland Kraft Nett kjøper anlegget etterpå. Det forutsettes da at det er bygd etter Helgeland Kraft Netts tekniske spesifikasjoner.

Dersom kraftutbygger velger å stå som eier av produksjonsradialen medfører dette plikter som hører under netteierfunksjonen, blant annet når det gjelder tilknytning av andre kunder.

I områder med mange planlagte kraftverk kan det være hensiktsmessig å bygge ett felles nett for flere av kraftverkene. Dersom samlet produksjon er stor kan et slikt nett måtte etableres på regionalnettsnivå istedenfor på distribusjonsnettsnivå. Da kan det være nødvendig å bygge eller utvide transformatorstasjon mellom distribusjons- og regionalnett.

Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter fra 1/7-2019 å rapportere anleggsdata til systemansvarlig gjennom Fosweb, før anleggene kan idriftsettes (jf. forskriftsendring, FoS § 14a). Samme plikt gjelder ved endringer i eksisterende anlegg.

Nettselskapene skal kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig, samt at rapporteringen er godkjent av systemansvarlig, før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift.

Se Lovdata her

Tilknytningsavtale

Anleggsbidrag

Nettkonsesjoner

Nettberegninger

Måling og tariffering

Søknad om nettilknytning - Kraftproduksjon