Anleggsbidrag

Ny produksjon tilknyttes som hovedregel i distribusjonsnettet. Anleggsbidraget dekker kundespesifikke anlegg (f.eks. tilknytningspunkt og produksjonsradial), samt forsterkninger i radielle fellesnett. Anleggsbidraget skal dessuten dekke kostnader for nødvendige beregninger og utredninger.

Ved forsterkning er det kun kapasitetsøkningen som skal dekkes av anleggsbidraget. Det betyr at eventuelle reinvesteringskostnader skal trekkes fra. Derimot kan man ta med i anleggsbidraget merkostnader som skyldes at reinvesteringen framskyndes (se eget notat). For framskyndingskostnader legges forventet teknisk restlevetid for anlegget til grunn.

I såkalt masket nett (som omfatter det meste av regionalnett samt trafostasjoner mellom regional- og distribusjonsett), er det ikke anledning til å ta anleggsbidrag.

Nettanlegg som er såkalt produksjonsrelatert (dvs. at hovedfunksjonen er transformering/overføring av produksjon), skal uansett ikke belastes uttakskunder gjennom alminnelig nettleie. Anleggsbidrag kan benyttes dersom anlegget utelukkende gjelder ny produksjon (ikke lastuttak). For øvrig dekkes investeringskostnadene for anlegget som en del av årlig leie. Kraftutbygger har dessuten anledning til å eie produksjonsrelatert nett selv.

Kostnadsfordeling
Når det planlegges flere kraftverk i samme område blir det forsøkt å samordne planene slik at de totale nettiltakene blir mest mulig optimale utfra de berørte kraftverkenes samlede behov.

Dersom det etableres en slik felles nettløsning legges totalt kapasitetsbehovet til grunn. Her tas det også hensyn til forventet generell lastøkning. For hver strekning/ hovedanleggsdel dekker de tilknyttede kraftverkene sin andel av kapasitetsøkningen etter installert effekt.

Hvis nettløsningen dimensjoneres med større overføringskapasitet enn de aktuelle kundene har behov for dekker/forskutterer nettselskapet dette. Større dimensjonering kan skyldes at man forventer framtidig utvikling eller for eksempel endret nettdeling.

For tilknytningspunkt (nettstasjon eller koblingskiosk) som er felles for flere kraftverk eller for kraftverk og uttakskunder fordeles kostnadene etter effekt. Dette praktiseres på samme måte som ved forsterkninger i overføringsnettet. 

Prisgrunnlag og kalkyler, anleggsbidrag
Ved forhåndskalkyler av anleggsbidrag brukes vanligvis RENs kalkyleverktøy. For utbygginger i Helgeland Krafts egen regi benyttes Helgeland Kraft sine priser som er innlagt i RENs database. For utbygginger som bestilles eksternt brukes RENs standardpriser.

Dersom RENs kalkyleverktøy mangler data for de aktuelle anleggsdelene tas det enten utgangspunkt i relevante erfaringsdata eller det innhentes budsjettall fra konsulent eller leverandør for det aktuelle anlegget.

Betaling
Hele eller deler av anleggsbidraget kan kreves innbetalt til Helgeland Kraft før anleggsarbeidet igangsettes. Det kan også kreves at kunden stiller bankgaranti eller annen betryggende sikkerhet for hele eller deler av anleggsbidraget.

Dersom Helgeland Kraft foretar utbygging i egen regi kan det kreves forskuddsbetaling for materiell- og prosjekteringskostnader. Dette gjøres før materiell settes i bestilling.

Uavhengig av om Helgeland Kraft foretar utbygging i egen regi eller ikke har Helgeland Kraft rett til å sende a konto faktura underveis (for utredninger, prosjektering eller nettutbygging).

Når det er betalt forskudd vil sluttfaktura justeres når anlegget er ferdigstilt. Totalsummen blir lik reelle kostnader med fratrekk for evt. forskudd og a konto faktura.

Dokumentasjon

Nettselskapet plikter å opplyse om prisgrunnlaget for forhåndskalkyler. Disse oppgis per hovedanleggsdel, fordelt på arbeids- og materialkostnader. De planlagte nettiltakene beskrives slik at kunden kan vurdere rimeligheten av de oppgitte kostnadene. Alle forhåndskalkyler er imidlertid estimater og vil kunne være gjenstand for både prisendringer og endrede forutsetninger.

Når anlegget er ferdigstilt og sluttfaktura sendes legges det ved dokumentasjon av reelt medgåtte kostnader på tilsvarende format som forhåndskalkylen. Timelister og leverandørfakturaer oppgis på forespørsel.

Det vises for øvrig til FOR 1999-03-11 nr 302: "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”, §17-5, for en nærmere beskrivelse av grunnlag og beregning av anleggsbidrag.